สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

      สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ ๖ – ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ และทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นฤดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร

พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ