พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากโรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London) ซึ่งเป็นที่ประทับ ไปทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์
มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

          ทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร

          หลังจากเสร็จพระราชพิธี ฯ แล้ว เสด็จพระราชดำเนินกลับที่ประทับ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค ลอนดอน (The Landmark London)

          ประเทศไทยและสหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่เป็นมิตรและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนาน ได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 18 เมษายน พุทธศักราช 2398 และทั้งสองพระราชวงศ์มีความใกล้ชิดแน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานเช่นกัน
          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรในฐานะพระราชอาคันตุกะ ระหว่างวันที่ 19 – 23 กรกฎาคม 2503 และในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อพุทธศักราช 2555 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
เพื่อเชิญพระราชสาส์นไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และทรงร่วมในพระราชพิธีเฉลิมฉลอง ในโอกาสที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี เมื่อวันที่ 18 และ 19 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร อันเป็นการแสดงถึงสัมพันธไมตรีที่ราบรื่นและแน่นแฟ้นของประเทศไทยและสหราชอาณาจักรที่มีมาแต่อดีต จวบจนปัจจุบัน
          ในระหว่างทรงครองสิริราชสมบัติ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วยเจ้าชาย
ฟิลิป ดุ๊กแห่งเอดินบะระ พระสวามี ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวม 2 ครั้ง คือ ระหว่างวันที่ 9 -15 กุมภาพันธ์ 2515 และระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และเมื่องานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2549 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เจ้าชายแอนดรูว์ ดยุกแห่งยอร์ก เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงร่วมงาน และได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในปี 2560 อีกครั้งหนึ่งด้วย
          เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเศร้าพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง ต่อการเสด็จสวรรคต ที่นับเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของพระประมุขซึ่งเป็นที่รักแห่งสหราชอาณาจักร และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 พระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรพระองค์ใหม่ พร้อมกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์จัดพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ณ บริเวณประตูมณีนพรัตน์ หน้าพระบรมมหาราชวัง และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ  พระบรมราชินี ไปในพิธีถวายความอาลัยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมด้วยประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร
          ด้วยความสัมพันธ์ของสองราชวงศ์อันแนบแน่นมาช้านาน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร ในโอกาสที่เสด็จขึ้นครองราชย์ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565
          ในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการ ตามคำทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ ระหว่างวันที่ 4 – 7พฤษภาคม 2566 เพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 และสมเด็จพระราชินีคามิลลา ณ มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ กรุงลอนดอน นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่การพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างทั้งสองราชวงศ์และสองประเทศนี้ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ