พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

          วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.53 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน ซึ่งผู้ร่วมงาน “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ประจำปี 2560 – 2565 บริจาคสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

          “วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ตรงกับวันที่ 20 กันยายน ของทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2543 เพื่อน้อมรำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างปี 2501 – 2516 โดยในบางปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ได้โดยเสด็จ และทรงร่วมในการแสดงดนตรีด้วย นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ยังได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “มหาจุฬาลงกรณ์” พระราชทานเป็นเพลงประจำจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรีพระราชทานแก่นิสิตนักศึกษา ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อีกหลายแห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรทรวิโรฒ เพื่อทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์อีกหลายครั้ง ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสุข ความอบอุ่นของวันทรงดนตรี ที่ทุกพระองค์ทรงให้ความใกล้ชิด และทรงเป็นกันเอง และยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของทุกคนมาจวบจนปัจจุบัน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ