สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้
     ๑.สามารถส่งโคมตราและเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ ๒๗ พฤษภาคม ถึงวันศุกร์ ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.
     ๒.โคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่เกิน ๗๐ เซนติเมตร
     ๓.โคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน ๗ กิโลกรัม
     ๔.โคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อม โดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน ๒๕ วัตต์ ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ ๒ เมตร พร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วย
     ๕.ขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของโคมตรา จำนวน ๒ ฉบับ ฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียน อีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

     ทั้งนี้ สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักงานพระคลังข้างที่ กรมบังคับการสำนักพระราชวัง หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๖๒๓ ๕๕๐๐ ต่อ ๒๐๖๒, ๒๐๖๓, ๒๐๖๔


สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖
สำนักพระราชวัง ขอประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจะจัดโคมตราหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชา โดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ