จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในพระบรมมหาราชวัง

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๕๗-๒๖๖ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๕๗ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๕๘ วันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp)


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๕๙ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การสัมภาษณ์และประเมินพัฒนาการของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๐ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีรับตัวและปฐมนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๑ วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พิธีรับตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๒ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การประชุมคณะครูและบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๓ วันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิต “การจัดการความเครียด” โดยคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลศิริราช


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๔ วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๕ วันที่ ๑๖ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การตรวจเยี่ยมและนิเทศความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ จาก สพป.กทม.


     จดหมายข่าวโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๖๖ วันที่ ๒๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ การมอบเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖


ที่มา:: www.phratumnuk.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ