พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 19.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายลวรณ แสงสนิท ประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้น

          เวลา 19.20 น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายทิเนศ คุณวรรเทนะ (Honourable Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ 18 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 – 2 มิถุนายน 2566

          องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ เมื่อเดือนธันวาคม 2542 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเมตตาคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งต่อมา เรียกว่า “วันวิสาขบูชา” สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสั่งสอนให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์ เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นจุดมุ่งหมายในการดำเนินการขององค์การสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทย และคณะสงฆ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชาที่เป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อีกทั้ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ทรงปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนา และทรงกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาเป็นพระราชพิธีสำคัญที่ทรงถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีตลอดมา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ