ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปส่งเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรภูฏาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ภารกิจองคมนตรี
ภารกิจองคมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ