พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ นายกเนติบัณฑิตยสภา นำ ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง เนติบัณฑิตยสภา ประจำปีการศึกษา 2563 – 2564 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร
          ในโอกาสนี้ เนติบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานประกาศนียบัตร เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตร ด้วย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ