ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566

วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีรายละเอียดดังนี้
          1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
          2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
          3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
          4. พบผู้แทนนักศึกษา
          5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ชุมชนบ้านพับ ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

       วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย ฯ ในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี      

       วันศุกร์ ที่ 23 มิถุนายน 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี กรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง และประธานกรรมการ บริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไป
ปฎิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
       เวลา 9.00 น. องคมนตรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) แผนการวิจัยพื้นที่สูง (พ.ศ.2567 – 2570) ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ 

       เวลา 12.00 น. องคมนตรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ