พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นำ ปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการและที่ปรึกษาของมูลนิธิ ฯ และผู้ให้การสนับสนุน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

          วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 18.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายแพทย์สมยศ  ดีรัศมี ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี นำ นายกฤษดา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง คณะกรรมการและที่ปรึกษา
ของมูลนิธิ ฯ และผู้ให้การสนับสนุน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ ประกอบด้วย รถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ประสิทธิภาพสูง 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 คัน รถนิทรรศการเคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน รถสาธิตและการสอนตรวจเต้านม จำนวน 2 คัน  และรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ จำนวน 2 คัน รวมจำนวน 10 คัน เพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิกาญจนบารมี 
          ในโอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงห่วงใยในการดูแลสุขภาพอนามัยของราษฎร  โดยเฉพาะสตรีที่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่อยู่ในพื้นที่ชนบท ห่างไกล และด้อยโอกาส ให้ได้เข้าถึงการตรวจรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม โดยเครื่องเอกซเรย์เต้านม (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย
4 ภาค ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565
          ปัจจุบันมูลนิธิ ฯ มีขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่ จำนวน 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หน่วยที่ 2 รับผิดชอบพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่สตรีในพื้นที่ชนบทและห่างไกล จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มขบวนรถตรวจมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่
อีกจำนวน 2 หน่วย  ที่ผ่านมามูลนิธิ ฯ ได้ออกให้บริการในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน มีผู้มารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจำนวนกว่าสามแสนราย และพบว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งเต้านมในระยะแรกที่ตรวจพบด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยนี้  สามารถรักษาได้ทันท่วงที รวมถึงการให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งสามารถรักษาให้หายขาด และกลับมาใช้ชีวิตและประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไป นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พสกนิกรเป็นล้นพ้น 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ