ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ว.ป.ร. 2, ภ.ป.ร. 3
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ มีรายละเอียดดังนี้
       1. รับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
       2. รับฟังบรรยายสรุปยุทธศาสตร์ที่ 4 – การบริหารจัดการ/ขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาท้องถิ่น
       3. รับฟังการบรรยายสรุป “โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม”
       4. พบผู้แทนนักศึกษา
       5. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ณ วัดดาวเรือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

       วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่าย ฯ
ในเขตพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี (โรงเรียนมัธยมศึกษา ลักษณะที่ 3) สำหรับ
โรงเรียนพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งมอบแนวทางการบูรณาการ การเปิดการเรียนการสอนวิชาชีพ ปวช. และพบผู้ประกอบการ ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี
อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       ตรวจเยี่ยมสถานที่ฝึกงานและพบนักเรียน คณะครู ผู้บริหารของศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ