ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566

วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2566

       วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 23.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ไปส่งเสด็จ เจ้าชายฟัยศ็อล บิน อัล-ฮุเซน พระอนุชาในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันอาทิตย์ ที่ 9 กรกฎาคม 2566 เวลา 19.49. น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ไปรับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฎาน พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกรไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ