พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนราชวินิต มัธยม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการวางรากฐานที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสม ทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต มัธยม ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมีรายการอาหาร อาทิ ก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย ข้าวหมูแดง ข้าวมันไก่ การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข ความอิ่มเอมและปลื้มปีติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน ฯ อย่างหาที่สุดมิได้

          ทั้งนี้ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานที่ดิน จำนวน 6 ไร่ 3 งาน 34.5 ตารางวา ให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา เพื่อรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชวินิต รวมทั้งบุตรหลานข้าราชบริพารให้เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา พระราชทานนามโรงเรียน “ราชวินิต มัธยม” หมายถึง สถานที่อบรมกุลบุตร กุลธิดา ในระดับมัธยมให้เป็นคนดี แห่งพระบารมีปกเกล้า นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ