พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงสุขอนามัยและโภชนาการที่ดีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้อง
ได้รับโภชนาการที่เหมาะสมตามวัย และมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง ในการศึกษาเล่าเรียนและดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพ ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ จำนวน 226 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ
ข้าวมันไก่ตอน บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง น้ำเปล่า น้ำเก๊กฮวย เยลลี่ และไอศกรีม
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ทำให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ฯ ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกสุขอนามัย และอิ่มอร่อย นำมาซึ่งความสุข ความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
          โรงเรียนเศรษฐเสถียร เป็นโรงเรียนสอนคนหูหนวกแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียน
เศรษฐเสถียร ไว้ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2545 ปัจจุบันจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ตามความต้องการจำเป็นเฉพาะบุคคล ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แบบอยู่ประจำและไป – กลับ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ