พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการวางรากฐานที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต สมควรได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต ณ โรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง
เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนราชวินิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีรายการอาหาร อาทิ ข้าวมันไก่
ข้าวหน้าเป็ด ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ และก๋วยเตี๋ยวไก่
          โรงเรียนราชวินิต ก่อตั้งขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อพุทธศักราช 2509
ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงเรียนในราชสำนักอุปถัมภ์ ประเภทโรงเรียนราษฎร์ เพื่อรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่และบุตรหลานของข้าราชบริพารเข้าศึกษา
ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมพระราชทานนามโรงเรียนว่า “ราชวินิต” หมายความว่า “สถานที่อบรมสั่งสอน กุลบุตร กุลธิดาให้เป็นคนดีแห่ง
พระบารมีปกเกล้า ฯ” นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนราชวินิต ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย จากพื้นที่เดิม 6 ไร่ เป็น 10 ไร่ 2 งาน 65.70 ตารางวา ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียน ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนและทางการศึกษาได้มากยิ่งขึ้นต่อไป ปัจจุบัน โรงเรียนราชวินิตได้ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้นักเรียนสามารถศึกษาได้จนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มีจำนวนนักเรียนรวม 2,475 คน
          การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข ความอิ่มเอมและปลื้มปีติ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนราชวินิตอย่างหาที่สุดมิได้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนราชวินิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ