พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2566

          ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน
ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการวางรากฐานที่จะเป็น
ผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  สมควรได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส    ในโอกาสนี้  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ณ โรงเรียนทีปังกร
วิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา  10.00  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์  หอมไกรลาศ เป็นผู้เชิญ
อาหารพระราชทาน ไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ จำนวน 390 คน โดยมีรายการอาหาร อาทิ บะหมี่เกี๊ยวหมูแดง ข้าวมันไก่ ข้าวหมูแดงหมูกรอบ ก๋วยเตี๋ยวเครื่องปลา ไอศกรีม เยลลี่ น้ำเก๊กฮวย และน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญและทรงตระหนักในสุขภาพอนามัยของประชาชนทุกหมู่เหล่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ทำให้นักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน ฯ ได้รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ถูกสุขอนามัย และอิ่มอร่อย นำมาซึ่งความสุข ความปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
          โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เดิมชื่อโรงเรียนวัดโบสถ์ เปิดสอนเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2475  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้น
อนุบาล 1  – 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 มีเนื้อที่ 1 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา สืบสานงานพระราชดำริ ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนวัดโบสถ์ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ และเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า “ทีปังกรวิทยาพัฒน์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณะครู และบุคลากรโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ