พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2566

         ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและการโภชนาการที่ดีของเด็ก เยาวชน
ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่า ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง  โดยเฉพาะเด็ก และเยาวชน เนื่องจากเป็นวัยที่สำคัญยิ่งต่อการเจริญเติบโต และการวางรากฐานที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต  สมควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใส  ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา ณ โรงเรียนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566
          วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ เชียงทอง รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา  จำนวน 1,469 คน  โดยมีรายการอาหาร อาทิ สเต๊กหมู ไก่ และปลา  บะหมี่หมูแดง  ข้าวขาหมูไข่พะโล้  ข้าวเหนียวไก่ย่าง  เต้าทึงเย็นและน้ำแข็งไส  ไอศกรีม  เยลลี่  น้ำเก๊กฮวย และน้ำดื่มจากโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา  การได้รับพระราชทาน
พระมหากรุณาในครั้งนี้ นำมาซึ่งความสุข ความอิ่มเอมและปลื้มปีติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของนักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียน ฯ อย่างหาที่สุดมิได้
          ทั้งนี้  โรงเรียนจิตรลดา ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2498 ด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการศึกษาในระดับอนุบาลขึ้น ณ พระที่นั่งอุดร ในพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ซึ่งเป็นที่ประทับในขณะนั้น  เพื่อให้พระราชธิดาและพระราชโอรส
ได้ทรงศึกษาเล่าเรียน  เมื่อทรงเจริญพระชนมายุพร้อมจะทรงพระอักษรได้  ต่อมาเมื่อพุทธศักราช 2499 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาพร้อมที่จะทรงพระอักษรและเข้าเรียน ทรงเป็นนักเรียนจิตรลดารุ่นที่ 2  ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ทรงให้พระราชธิดาและพระราชโอรส ได้ทรงพระอักษรร่วมกับนักเรียนอื่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่ต่างกัน เพื่อจะได้เข้าพระราชหฤทัยในสิ่งแวดล้อมและเข้าใจผู้อื่น ในเวลาต่อมา  เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างอาคารเรียนถาวรในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิตขึ้น และพระราชทานนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนจิตรลดา”  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ 6 มีนักเรียน รวม 1,180 คน
มีปรัชญาโรงเรียนว่า “รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีวินัย ใฝ่ความรู้ คู่คุณธรรม”

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน ครู และพนักงานของโรงเรียนจิตรลดา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ