โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2566

“โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

     จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ประกอบกับมีการขยายตัวของชุมชน ส่งผลให้มีความต้องการใช้น้ำอุปโภคบริโภคมากขึ้น ระบบประปาที่มีอยู่เดิมไม่สามารถจ่ายน้ำได้ครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ รวมถึงแหล่งน้ำจากผิวดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ ส่งผลทำให้ราษฎรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ระยะแรก ๑๕ โครงการ ครอบคลุม ๑๑ จังหวัด ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยมีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ พิจารณาพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ ไม่มีศักยภาพในการเจาะบ่อน้ำบาดาล จำเป็นต้องทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดใหญ่ พร้อมกับก่อสร้างระบบประปาบาดาลในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เดือดร้อน โดยจัดทำโครงการต้นแบบ จำนวน ๒ พื้นที่ คือ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

     เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ รับ “โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง” เพิ่มเติม ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๘ โครงการ ครอบคลุม ๑๐ จังหวัด และระยะที่ ๓ จำนวน ๑๔ โครงการ ครอบคลุม ๑๔ จังหวัด รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๗ โครงการ ไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

     ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร ไปดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     ระยะที่ ๑ จำนวน ๑๕ โครงการ

     ๑) พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๘๕๖ ครัวเรือน ๕,๗๘๖ คน
     ๒) พื้นที่ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๒๓๐ ครัวเรือน ๑๑,๐๐๐ คน
     ๓) พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (จุดที่ ๑) ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๐๑๕ ครัวเรือน ๔,๙๘๙ คน
     ๔) พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี (จุดที่ ๒) ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๗๐๙ ครัวเรือน ๒,๓๖๙ คน
     ๕) พื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๖๐๐ ครัวเรือน ๒,๔๐๐ คน
     ๖) พื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๘๒๓ ครัวเรือน ๖,๑๙๘ คน
     ๗) พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๙๐๐ ครัวเรือน ๓,๖๐๐ คน
     ๘) พื้นที่ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๔๐๐ ครัวเรือน ๕,๐๐๐ คน
     ๙) พื้นที่ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๓๑๒ ครัวเรือน ๕,๗๓๘ คน
  ๑๐) พื้นที่ตำบลนามะเขือ อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๖๓๒ ครัวเรือน ๖,๖๒๐ คน
  ๑๑) พื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓,๔๒๘ ครัวเรือน ๑๒,๒๒๔ คน
  ๑๒) พื้นที่ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๙๐๑ ครัวเรือน ๖,๐๐๐ คน
  ๑๓) พื้นที่ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๙๗๖ ครัวเรือน ๒,๔๑๙ คน
  ๑๔) พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๕,๐๕๐ ครัวเรือน ๑๕,๐๘๓ คน
  ๑๕) พื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๘๕๑ ครัวเรือน ๕,๖๙๑ คน

     รวมทั้งสิ้น ๒๗,๖๘๓ ครัวเรือน ๙๕,๑๑๗ คน

     ระยะที่ ๒ จำนวน ๑๘ โครงการ
  ๑๖) พื้นที่บ้านหนองบัวหิ่ง ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๓๗๗ ครัวเรือน ๙,๓๒๖ คน
  ๑๗) พื้นที่บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๑๖๘ ครัวเรือน ๒,๕๐๘ คน
  ๑๘) พื้นที่บ้านหลังเขา ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๕๒๒ ครัวเรือน ๔,๗๖๙ คน
  ๑๙) พื้นที่บ้านหนองข่อย ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๘๗๓ ครัวเรือน ๖,๑๒๘ คน
  ๒๐) พื้นที่หนองงิ้วโล้ง ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๗๓๔ ครัวเรือน ๘,๒๗๑ คน
  ๒๑) พื้นที่บ้านสามเสน ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓,๖๗๑ ครัวเรือน ๑๐,๐๐๐ คน
  ๒๒) พื้นที่บ้านเนินหิน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๙๘๘ ครัวเรือน ๖,๒๓๘ คน
  ๒๓) พื้นที่บ้านหนองโสน ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๗๙๓ ครัวเรือน ๙,๗๒๕ คน
  ๒๔) พื้นที่บ้านโคกสะแกราช ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๘๔๐ ครัวเรือน ๘,๕๑๙ คน
  ๒๕) พื้นที่บ้านดงนาเทา ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๖๒๒ ครัวเรือน ๕,๒๔๔ คน
  ๒๖) พื้นที่บ้านพัฒนา ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๖๔๖ ครัวเรือน ๕,๕๗๗ คน
  ๒๗) พื้นที่บ้านดอนส้มโฮง ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๓๒๕ ครัวเรือน ๕,๕๕๓ คน
  ๒๘) พื้นที่บ้านหนองแวง ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๖๐๔ ครัวเรือน ๙,๔๓๘ คน
  ๒๙) พื้นที่บ้านคลองถนนตาล ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๔,๔๒๐ ครัวเรือน ๘,๘๔๗ คน
  ๓๐) พื้นที่บ้านศรีสุข ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๒๗๖ ครัวเรือน ๔,๖๑๖ คน
  ๓๑) พื้นที่บ้านตลุกหิน ตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๒๑๖ ครัวเรือน ๔,๐๐๐ คน
  ๓๒) พื้นที่บ้านสระแดงพัฒนา ตำบลวังโพธิ์ อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๖๒๓ ครัวเรือน ๒,๓๐๐ คน
  ๓๓) พื้นที่บ้านสันติสุข ตำบลโคกกระเบื้อง อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๑๐๐ ครัวเรือน ๙,๑๕๐ คน

     รวมทั้งสิ้น ๓๖,๗๙๘ ครัวเรือน ๑๒๐,๒๐๙ คน

     ระยะที่ ๓ จำนวน ๑๔ โครงการ
  ๓๔) พื้นที่บ้านนามน ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๖๒๙ ครัวเรือน ๔,๘๔๑ คน
  ๓๕) พื้นที่บ้านนาคอย ตำบลยอดชาด อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๕๑๖ ครัวเรือน ๕,๐๐๕ คน
  ๓๖) พื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๑๗๖ ครัวเรือน ๒,๔๗๔ คน
  ๓๗) พื้นที่บ้านโคกล่าม ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๙๕๐ ครัวเรือน ๖,๕๐๐ คน
  ๓๘) พื้นที่บ้านหนองแปน ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๗๙๐ ครัวเรือน ๕,๕๐๑ คน
  ๓๙) พื้นที่บ้านแห้วคำ ตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๓๓๐ ครัวเรือน ๙,๑๗๐ คน
  ๔๐) พื้นที่บ้านคำอีหงส์ ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๒,๑๐๒ ครัวเรือน ๘,๐๐๐ คน
  ๔๑) พื้นที่บ้านดอนจันทร์ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๓๐๐ ครัวเรือน ๕,๗๐๐ คน
  ๔๒) พื้นที่บ้านบ่อทอง ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๙๐๐ ครัวเรือน ๖,๓๐๐ คน
  ๔๓) พื้นที่วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓,๕๙๐ ครัวเรือน ๙,๓๐๐ คน
  ๔๔) พื้นที่บ้านลาดใหญ่ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๔,๙๐๐ ครัวเรือน ๑๑,๐๐๐ คน
  ๔๕) พื้นที่บ้านหนองไก่เหลือง ตำบลหนองประดู่ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๑,๑๙๐ ครัวเรือน ๔,๗๖๐ คน
  ๔๖) พื้นที่บ้านคลองสาลี ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๔,๘๑๕ ครัวเรือน ๑๖,๘๕๓ คน
  ๔๗) พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบ ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓,๙๖๐ ครัวเรือน ๙,๔๗๗ คน

     รวมทั้งสิ้น ๓๕,๑๔๘ ครัวเรือน ๑๐๔,๘๘๑ คน

แบบจำลองระบบน้ำบาดาลขนาดใหญ่

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี (โครงการต้นแบบ)

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น (โครงการต้นแบบ)

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่หนองงิ้วโล้ง ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่บ้านหนองข่อย ตำบลหนองนกแก้ว อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ