สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2566

      สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ ๑-๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ เนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสําหรับฤดูฝน


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ