พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566

          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงสุขอนามัยพื้นฐาน และการโภชนาการของผู้สูงอายุ รวมทั้งยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุด้วยความเต็มใจและเสียสละ ในโอกาสนี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566
          วันที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 09.55 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ แก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2 เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมี ท่านผู้หญิงอินทิรา พลธร
เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งหมด 174 คน เพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขอนามัยที่ดี
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี การได้รับพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปีติแก่ผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าที่ ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
          สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2ตั้งอยู่ที่เขตบางแค กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ จำนวน 3 ไร่ 3 งานเศษ โดยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ได้โอนย้ายมาสังกัดส่วนกิจการผู้สูงอายุและคนพิการ สำนักงานสวัสดิการสังคม สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร บริหารงานโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ผู้สูงอายุผู้หญิงที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีฐานะยากจน และมีความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย ขาดผู้อุปการะ และผู้สูงอายุที่ยังอาศัยอยู่กับครอบครัว ในพื้นที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันมีผู้สูงอายุพักอาศัย จำนวน 129 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ