ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2566

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ภ., ท.จ.ว., ว.ป.ร. 2 , ภ.ป.ร. 3
ณ ศาลาบัณณรศภาค วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบส (พิธีงานโหรพราหมณ์)
งานทำบุญเลี้ยงพระครบรอบ 47 ปี มูลนิธิพระดาบส  ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบส อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เข้าร่วมประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือน สิงหาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 08.15 น. มอบเสื้อแจ็กเกต สำหรับเจ้าหน้าที่/ลูกจ้างประจำ ที่มีอายุงานตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ณ อาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ 

       เวลา 09.00 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 13.00 น. ติดตามงานก่อสร้างอาคาร TEA HOUSE ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 13.30 น.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานหัวหน้ากลุ่มระดับ ว.7 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ

       เวลา 15.00 น. ประชุมรายงานผลยอดหนี้-ลูกหนี้เกษตรกร-ลูกหนี้การค้า ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ

       วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
       1. เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนบ้านดอนบาก อำเภอสร้างคอม

       2. เวลา 11.00 น. ณ โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ อำเภอกุมภวาปี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ