ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 1 – วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีมอบเข็มวิทยฐานะแก่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ พร้อมทั้งมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม “หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย” ประจำปี 2561 – 2565 (รุ่นที่ 6 – รุ่นที่ 10) ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กรุงเทพมหานคร

       วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 11.00 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและบริหารโครงการพุทธสถานทรัพยากรเฉลิมพระเกียรติ วัดป่าดานวิเวก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องภูทอก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

       วันเสาร์ ที่ 2 กันยายน 2566 นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ พื้นที่จังหวัดพิจิตร ดังนี้                                                                     
       – เวลา 10.00 น. องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประเพณี แข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566” 
ณ แม่น้ำหน้าวัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมืองพิจิตร

       – เวลา 14.00 น. องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารฟอกไต  ณ  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน

ภารกิจคณะองคมนตรี

       – เวลา 14.30 น. องคมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการ อาคารฟอกไตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ตะพานหินและให้กำลังใจผู้ป่วยภายในอาคารฟอกไต อำเภอตะพานหิน

       – เวลา 15.00 น. องคมนตรี ร่วมกิจกรรม เวทีสารเสวนา “วัฒนธรรมชุมชนของพิจิตร” ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน อำเภอตะพานหิน

       วันอาทิตย์ ที่ 3 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิด “สมัชชาบวรร่วมใจ สร้างสุขภาวะ พระสงฆ์ และสังคม 3 วัย ไม่ทอดทิ้งกัน จังหวัดพิจิตร ปีที่ 5” ณ วัดทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

       วันจันทร์ ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา มอบแนวคิดเรื่องความสำคัญ
ของการเป็นวิทยากรคุณธรรมจิตอาสา และการสืบสานรักษาต่อยอดตามพระราชประสงค์ “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” ณ ห้องประชุมมุกดา 2 เขื่อนศรีนครินทร์
อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       – เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติ
จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

       วันอังคาร ที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 09.45 น. พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินร่วมสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จากนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ณ ทำเนียบองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิ เทพรัตนเวชชานุกูล ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ดังนี้
       – เวลา 11.05 น. องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

       – เวลา 13.00 น. องคมนตรี และคณะ ร่วมมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้กับผู้ป่วยและเยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามููลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล 2 สาขา
ประกอบด้วย สาขาโรคผิวหนัง และสาขาการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลพระทองคำเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

       วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.25 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 58 อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

      วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. นายเกษม วัฒนชัย นายอำพน กิตติอำพน และพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เข้าร่วมประชุม “สถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศไทย
ในครึ่งปีแรก และแนวโน้มปี 2566″  ณ ห้องประชุม 1-3 ชั้น 1 ทำเนียบองคมนตรี

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันพุธ ที่ 6 กันยายน 2566 พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา และโรงเรียนเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส
       1. เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 10

ภารกิจคณะองคมนตรี

       2. เวลา 16.20 น. ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา 7

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ