พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎร เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑๑๘ โครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ.2566

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นับแต่ทรงครองราชย์ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร จำนวน ๑๑๘ โครงการ ราษฎร ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรในภาวะวิกฤติภัยแล้งและประสบอุทกภัยในฤดูฝน ประกอบด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎร เพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภค ทำการเกษตร และบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑๘ โครงการ

๑. ภาคเหนือ จำนวน ๕๗ โครงการ

๑.๑ โครงการแก้มลิงห้วยใหญ่ ก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแหน ขุดสระเก็บน้ำ หมู่ที่ ๔ และขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๑๔ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบูรณ์

๑.๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๓ โครงการปรับปรุงคลองผันน้ำร่องสักและโครงการก่อสร้างฝายร่องขุยพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

๑.๔ โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๕ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าสักพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ยะพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๗ โครงการฝายวังกอกพร้อมระบบส่งน้ำและฝายปางไคร้ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๘ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากล้องลี่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๙ โครงการปรับปรุงฝายนาม่วงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๑๐ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๑๑ โครงการขุดลอกแก้มลิงดอนยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครสวรรค์

๑.๑๒ โครงการประปาภูเขาห้วยแม่สูตรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

๑.๑๓ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เสลียมพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๑๔ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเลิศพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

๑.๑๕ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่เชียงรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๑๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ๊วกพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

๑.๑๗ โครงการฝายทุ่งส้านพร้อมระบบส่งน้ำเหมืองทุ่งแพะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๑๘ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๑๙ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ยุ้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

๑.๒๐ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านสหกรณ์ ๑ พร้อมระบบประปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๑ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคอกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

๑.๒๒ โครงการฝายกั้นลำน้ำภาคพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

๑.๒๓ โครงการฝายทุ่งข้าวหล่อพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๒๔ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโนนเหล็กพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุทัยธานี

๑.๒๕ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองเกตุพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิจิตร

๑.๒๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกะตัดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

๑.๒๗ โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๒๘ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง แห่งที่ ๒ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่

๑.๒๙ โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนราษฎรบ้านนาเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๓๐ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยระแฮน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุโขทัย

๑.๓๑ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไฟพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๓๒ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไม้ซางพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๓๓ โครงการฝายทุ่งโป่งพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๓๔ โครงการปรับปรุงโรงสูบน้ำหน่วยที่ ๓ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๓๕ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่งามพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๓๖ โครงการฝายหลวงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา

๑.๓๗ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแม่ระวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๓๘ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยชมพูพร้อมระบบส่งน้ำ และปรับปรุงสระเก็บน้ำ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๓๙ โครงการแก้มลิงห้วยย่าม่องพร้อมระบบส่งน้ำ และโครงการฝายห้วยย่าม่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๔๐ โครงการระบบประปาบ้านโคกผักหวานพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก

๑.๔๑ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโกใหญ่พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๔๒ โครงการทำนบดินห้วยป่าดำพร้อมระบบส่งน้ำ และพัฒนาแก้มลิงหนองผาพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๔๓ โครงการฝายแม่วาง – ห้วยมะนาวพร้อมระบบผันน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔๔ โครงการท่อส่งน้ำฝั่งขวาสายที่ ๕ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายของเขื่อนทดน้ำโกกโก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๔๕ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮูดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๔๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เหียะน้อยพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

๑.๔๗ โครงการฝายทุ่งปงเตาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๔๘ โครงการประตูระบายน้ำน้ำแวนและสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดพะเยา

๑.๔๙ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านกุ่มเนิ้งใต้พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง

๑.๕๐ โครงการอ่างเก็บน้ำขุนห้วยหมื่นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

๑.๕๑ โครงการฝายห้วยหัวเมืองพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

๑.๕๒ โครงการจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติลานสางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตาก

๑.๕๓ โครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ห้วยอมป๊ากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

๑.๕๔ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แนตบกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

๑.๕๕ โครงการทำนบดินห้วยเกี๋ยงและทำนบดินห้วยหินลาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน

๑.๕๖ โครงการฝายปางกล้วยค้าวพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย

๑.๕๗ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมระบบกระจายน้ำบ้านขุนคองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยเครือบ้าพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

๒. ภาคกลาง จำนวน ๑๖ โครงการ

๒.๑ โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

๒.๒ โครงการทำนบดินบ้านไทรนอง ๒ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

๒.๓ โครงการแก้มลิงห้วยยางแพรกขวาพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๔ โครงการปรับปรุงสระเก็บน้ำบ้านหน้าป้อมพร้อมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒.๕ โครงการอ่างเก็บน้ำรางขยีพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

๒.๖ โครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๗ โครงการระบบท่อส่งน้ำฝั่งซ้ายเขื่อนขุนด่านปราการชล – คลองสีเสียดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครนายก

๒.๘ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองตาพลายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

๒.๙ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบริเวณบ้านฝายพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๑๐ โครงการฝายบ้านโคกเจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๑๑ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองหญ้ากาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๑๒ โครงการฝายบ้านวังขยายพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๑๓ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองไก่เถื่อนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี

๒.๑๔ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าดอนตาเพชรพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี

๒.๑๕ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านเขาขุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลพบุรี

๒.๑๖ โครงการแก้มลิงบ้านชัฏหนองยาวพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝายบ้านเขาแดงพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๓. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๗ โครงการ

๓.๑ โครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำบ้านห้วยหมากหล่ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๓.๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำห้วยหินพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบึงกาฬ

๓.๓ โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำหนองบ่อออง และขุดร่องชักน้ำพร้อมติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบึงกาฬ

๓.๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบท่อส่งน้ำบ้านโพนไฮอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

๓.๕ โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำ และขุดลอกหนองน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

๓.๖ โครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอำนาจเจริญ

๓.๗ โครงการซ่อมแซมและขุดลอกอ่างเก็บน้ำแก้งม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๘ โครงการขุดลอกแก้มลิงกุดเชียงบังพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดร้อยเอ็ด

๓.๙ โครงการฝายลำห้วยยางพร้อมขุดลอกลำห้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร

๓.๑๐ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

๓.๑๑ โครงการขุดลอกหนองภะคะวัมพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบึงกาฬ

๓.๑๒ โครงการขุดลอกลำห้วยใหญ่พร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๓ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำโรงเรียนร่มเกล้าบ้านชมเจริญพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

๓.๑๔ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำตับน้อยและฝายบ้านนาจานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเลย

๓.๑๕ โครงการฝายห้วยสีดาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์

๓.๑๖ โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำบ้านถั่วแปบพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครราชสีมา

๓.๑๗ โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำตกสองชั้นพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๓.๑๘ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านราษฎร์เจริญพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุบลราชธานี

๓.๑๙ โครงการแก้มลิงคูขาดบ้านหนองหว้า โครงการแก้มลิงหนองน้ำบ้านหนองเก่าโก และโครงการแก้มลิงหนองใหม่บ้านทุ่งบ่ออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดบุรีรัมย์

๓.๒๐ โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบพลังงานแสงอาทิตย์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์

๓.๒๑ โครงการแก้มลิงหนองปรงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุรินทร์

๓.๒๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทุ่งฝนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุดรธานี

๓.๒๓ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแดง โครงการแก้มลิงสระโสกวัวคาพร้อมอาคารประกอบ และโครงการสระเก็บน้ำบริเวณสระโสกวัวคาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

๓.๒๔ โครงการแก้มลิงกุดหลึม – หนองผือพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

๓.๒๕ โครงการฝายบ้านหนองกุงคำพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ

๓.๒๖ โครงการฝายบ้านแก้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม

๓.๒๗ โครงการฝายวังจระเข้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดขอนแก่น

๔. ภาคใต้ จำนวน ๑๘ โครงการ

๔.๑ โครงการระบบประปาบ้านผัง ๑๖ พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล

๔.๒ โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคตำบลลำสินธุ์พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง

๔.๓ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านไร่เหนืออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง

๔.๔ โครงการฝายเก็บกักน้ำคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๕ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านเจ๊ะเกพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๖ โครงการฝายทดน้ำคลองตะโละบาลอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๗ โครงการฝายทดน้ำคลองบาโร๊ะยางอพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๘ โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านลาเมาะใน และอาคารอัดน้ำบ้านบาโงพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๙ โครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แยง ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายไอร์กาเซ ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านไอร์แตแต และปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายสะกูปาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๐ โครงการฝายบ้านสันติพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส

๔.๑๑ โครงการปรับปรุงฝายบ้านควนพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา

๔.๑๒ โครงการฝายบ้านแยะในพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา

๔.๑๓ โครงการอาคารบังคับน้ำบ้านทุ่งนาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี

๔.๑๔ โครงการฝายบ้านเขาเพ-ลา และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๑๕ โครงการแก้มลิงบ้านบางเหรียงพร้อมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔.๑๖ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยธารสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดระนอง

๔.๑๗ โครงการอาคารบังคับน้ำคลองม่วงชุมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี

๔.๑๘ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลช้างกลางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โครงการฝายคลองท่ากระจายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ