กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำคณะทูตและสื่อมวลชนต่างประเทศ เยี่ยมชมอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ.2566

     วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูต และศูนย์วัฒนธรรมต่างประเทศ จำนวน ๒๖ ประเทศ และสื่อมวลชนต่างประเทศในประเทศไทย ๑๓ สำนัก เยี่ยมชมอาคารเรียน-รู้-เรื่องโขน (All About Khon) ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     กิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้นำชมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโขน งานศิลปะแขนงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมชนนีพันปีหลวง ที่ได้เริ่มจัดการแสดงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ ผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ นำไปสู่การสร้างงานและอาชีพทั้งแก่นาฏศิลปินและผู้รังสรรค์งานศิลปะที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๖๑

     โขนยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ด้วย การแสดงโขนของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ในปีนี้ จะจัดแสดงในตอน “กุมภกรรณทดน้ำ” ระหว่างวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ – ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ