ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 – วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567

วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2566

       วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
       เวลา 11.00 น. เดินทางถึงโครงการระบบเก็บกักน้ำในถ้ำตามพระราชดำริ (ถ้าน้ำฮูรายทาง) อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       เวลา 16.00 น. เดินทางถึงโครงการสถานีพัฒนาเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ดอยม่อนล้าน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

       วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2566 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เดินทางไปประชุมการปฎิบัติงาน มูลนิธิโครงการหลวง
ประจำเดือน ธันวาคม 2566 ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ และสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 

       วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 13.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปรับเสด็จ สมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท พร้อมด้วยพระราชโอรส พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร และกระเช้าของขวัญพระราชทานไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ในโอกาสเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

       จากนั้นเวลา 19.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ไปรับเสด็จ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโท พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร และกระเช้าของขวัญพระราชทานไปทูลเกล้า ฯ ถวาย ในโอกาสเสด็จ ฯ เยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

       วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 10.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุม คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ ที่ปรึกษาโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ (บางส่วน) ครั้งที่ 4/ 2566 (กรณีเร่งด่วน) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ภารกิจคณะองคมนตรี

       วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 12.30 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันจันทร์ ที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี และ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมอาคาร 606 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบการสนับสนุนน้ำมันดีเซลบรรจุถัง (200 ลิตร) น้ำมันหล่อลื่น
และน้ำมันเชื้อเพลิงในรูปแบบ PTT Cash Card มูลค่า 13 ล้านบาท จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้แก่มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูถัมภ์ เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการสร้างเส้นทางสัญจรในพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคาร 603 สนามเสือป่า สำนักพระราชวัง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เป็นประธานในพิธีเปิดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานวันดินโลก ปี 2566
“ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง” ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

       วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เปิดร้านมูลนิธิโครงการหลวง สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบเหรียญรางวัลเรียนดี และโล่ประกาศเกียรติคุณ ของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์ ประจำปี 2566 ณ ศาลาสหทัยสมาคม
ในพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

       วันพฤหัสบดี ที่ 28 ธันวาคม 2566 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ และ ติดตามความก้าวหน้า
การดำเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 1 (บ้านสาละวะ –
บ้านไล่โว่) และระยะที่ 2 (บ้านทิไล่ป้า-บ้านจะแก) อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
       เวลา 08.40 น. จุดที่ 1 โรงเรียนบ้านกองม่องทะ สาขาบ้านสาละวะ

ภารกิจคณะองคมนตรี

       เวลา 10.50 น. จุดที่ 2 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทิไล่ป้า

       เวลา 11.00 น. จุดที่ 3 โรงเรียนบ้านหินตั้ง (ห้องเรียนสาขาบ้านทิไล่ป้า)

       เวลา 11.15 น. จุดที่ 4 ศาลาประชาคมหมู่บ้านทิไล่ป้า

       เวลา 13.10 น. จุดที่ 5 โรงเรียนบ้านหินตั้ง

       เวลา 15.15 น. จุดที่ 6 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

       วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2566 เวลา 06.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นผู้ไปรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดน  พร้อมทั้งเชิญมาลัยข้อพระกร บัตรอวยพรปีใหม่ และของขวัญพระราชทานไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย  ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

       วันพุธ ที่ 3 มกราคม 2567 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ พื้นที่ จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 2 – 4 มกราคม 2567
       เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนบ้านสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด

       เวลา 11.30 น. ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม อำเภอแม่ระมาด

       เวลา 14.30 น. ณ โรงเรียนบ้านแม่ตื่น อำเภอท่าสองยาง

       วันพฤหัสบดี ที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ (สาขาบ้านทีจอซี) อำเภออุ้มผาง

       เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบ้านกล้อทอ อำเภออุ้มผาง

       วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร และปทุมธานี
        เวลา 08.30 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคดุสิต

       เวลา 10.30 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

       เวลา 13.00 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี

       เวลา 14.10 น. ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

       วันศุกร์ ที่ 5 มกราคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจ
เชิญสิ่งของพระราชทาน เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2567 มอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด
       เวลา 07.55 น. มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดน ณ กองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 512 (ฐานบ้านมะม่วง) อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด

       เวลา 09.40 น. มอบสิ่งของพระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติภารกิจกองกำลังป้องกันชายแดน ณ กองร้อยทหารปืนใหญ่ที่ 6 กองพันทหารปืนใหญ่ (ฐานนารายณ์สังหาร) 
อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ