พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ.2567

          วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 18.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้
           – ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายฉู ตงหยู (Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตาม
การดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดำเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทย
              ในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายฉู ตงหยู (Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดำเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายฉู ตงหยู (Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดำเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำ นายฉู ตงหยู (Mr. QU Dongyu) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อติดตาม การดำเนินงานของสำนักงานองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการดำเนินงานด้านเกษตรของประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเข้าฝ้าทูลละออง ธุลีพระบาท ด้วย ต่อจากนั้น

           – ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี 2566 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้
             1. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ
             2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ
             3. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน
             4. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน

เวลา ๑๘.๔๓ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้ ๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน ๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
เวลา ๑๘.๔๓ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้ ๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน ๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
เวลา ๑๘.๔๓ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้ ๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน ๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน
เวลา ๑๘.๔๓ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์เกียรติยศ นายแพทย์สงคราม ทรัพย์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ฯ และคณะกรรมการรางวัลชัยนาทนเรนทร นำ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๖ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานรางวัลชัยนาทนเรนทร ดังนี้ ๑. นายแพทย์วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทบริการ ๒. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมหวัง ด่านชัยวิจิตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทวิชาการ ๓. นายสุรพล เธียรสูตร นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทผู้นำชุมชน ๔. นางวันทิตย์ ชอบจิตต์ นักการสาธารณสุขดีเด่น ประเภทประชาชน

            – นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกข์รัน (Thai Sikh Run) ครั้งที่ 24 ปี 2561 ครั้งที่ 25 ปี 2562 และครั้งที่ 26 ปี 2563 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

เวลา ๑๘.๕๕ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกข์รัน (Thai Sikh Run) ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
เวลา ๑๘.๕๕ น. พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายปินเดอร์ปาลซิงห์ มาดาน นายกสมาคมศรีคุรุสิงห์สภา และคณะ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานไทยซิกข์รัน (Thai Sikh Run) ครั้งที่ ๒๔ ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒๕ ปี ๒๕๖๒ และครั้งที่ ๒๖ ปี ๒๕๖๓ โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ