พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567

          วันที่ 18 มกราคม 2567  เวลา 16.37 น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทรงตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถกลางน้ำ ณ วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

          วัดศรีรัตนธรรมาราม ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิริน̣ธโร) และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโบสถกลางน้ำขึ้น เพื่อเป็นแหล่งในการเรียนฝ่ายปริยัติธรรม ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม ปัจจุบันมีพระวชิรวรคุณ (เสริมพร ธม̣มวโร) เป็นเจ้าอาวาส และใช้เป็นสถานที่ประชุมทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์  จัดกิจกรรมและกิจต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนา ภายในอุโบสถแสดงภาพประติมากรรมผนัง พุทธประวัติ ทศชาติ และชีวประวัติสมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิริน̣ธโร) เป็นที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำ
ไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน และเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธศิริรัตนมงคล พระประธานประจำอุโบสถกลางน้ำ พระพุทธรูปองค์สำคัญของวัดศรีรัตนธรรมาราม กับถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และอาจาริยบูชาแด่สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินฺธโร) และพระพุทธศาสนาสืบไป

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ