ภารกิจคณะองคมนตรี ประจำวันเสาร์ ที่ 17 – วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

       วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าไตร ผ้าขาว ถุงพระราชทาน และพระบรมฉายาลักษณ์ในพิธีงานบุญประทายข้าวเปลือก ประจำปี 2567 ณ วัดป๋าดานวิเวก ตำบลศรีชมภู อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

       วันจันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานมูลนิธิภูบดินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       เข้าร่วมประชุมติดตามการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียน โรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

       วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี และคณะติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
       เวลา 11.00 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองดินแดงอันเนื่องมาจากพระะราชดำริ ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

       เวลา 13.40 น. องคมนตรี และคณะ เดินทางถึงโครงการอ่างเก็บน้ำคลองกะทูนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

       วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี  ดังนี้
       1. เวลา 07.48 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าีที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก ณ ชุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4412 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 50 ชุด

       2. เวลา 08.45 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอระแงะ ณ กองร้อยทหารพรานที่ 4503 จังหวัดนราธิวาส จำนวน 70 ชุด

       3. เวลา 09.44 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอบันนังสตา ณ กองร้อยทหารพรานที่ 3008 จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด

       4. เวลา 10.27 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอธารโต ณ ฐานปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 จังหวัดยะลา จำนวน 50 ชุด

       5. เวลา 12.27 น. ประชุมรับฟังสรุปแนวโน้มและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมค่ายสิรินธร อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
       6. เวลา 13.46 น. ประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
       7. เวลา 15.29 น. เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อำเภอสายบุรี ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลแป้น จังหวัดปัตตานี จำนวน 30 ชุด

       วันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
       เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2
ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม (หน่วยงานภายใน) และ แบบ Online

       เวลา 13.30 น. ประชุมติดตามความก้าวหน้าบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงและมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

       เวลา 14.45 น. เดินทางถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และตรวจเยี่ยมพื้นที่ 

       เวลา 15.30 น. ประธานพิธีเปิดจุดจำหน่ายสินค้าโครงการหลวง มหาวิทยาลัยแม่โจ้

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่
       เวลา 09.50 น. องคมนตรีประชุมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินการของโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล ณ ห้องประชุมกาสะลอง

       เวลา 13.30 น. องคมนตรี เยี่ยมผู้ป่วยในชายและผู้ป่วยในหญิง ณ หอผู้ป่วยในชาย และหญิง
                                – มอบของเยี่ยมหอผู้ป่วยในชายและผู้ป่วยในหญิง จำนวน 20 ชุด
                                – เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล สาขาทันตกรรม และสาขาพัฒนาการเด็ก ณ ชั้น 2 อาคารสิริสุขภาพ
                                – เยี่ยมชมร้านกาแฟมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ประชุมและติดตามการปฏิบัติงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
       เวลา 09.00 น. ประชุมมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 2 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง
ชนกาธิเบศรดำริ รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม

       เวลา 13.30 น. ประชุมแนวทางการจัดสร้างโรงงานต้นแบบผลิตเพลิงชีวมวลประสิทธิภาพสูง ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง กับบริษัทเอ็นเนอร์ยีโพรไวเดอร์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ 1 ชั้น 1 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ

       วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานพิธีตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ โครงการ “ราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน” โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ โรงพยาบาลปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

       วันศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 67 เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี
เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพปีที่ 64 ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะแห่งญี่ปุ่น
ณ ทำเนียเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ