สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากมีพระราชพิธี เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2567

     สำนักพระราชวังเปิดเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เนื่องจากมีพระราชพิธี เปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาวพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน วันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน


ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ