พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กระแส ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

 

          วันที่ 6 เมษายน 2567  เวลา  17.42  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ศาสตราจารย์กระแส  ชนะวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงสืบสานงานด้านการศึกษา ตามพระราชปณิธาณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงให้ความสำคัญและทรงสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชน
ตั้งแต่เมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 6 แห่ง และทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย กับพระราชทานพระราชดำริให้ตั้ง “มูลนิธิการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร” (ม.ท.ศ.) และทรงรับเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ฯ พร้อมกับพระราชทานพระบรมราโชบาย
และแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการจัดการศึกษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการแก่การพัฒนาการศึกษาของไทย
อันเป็นคุณประโยชน์แก่ราษฎรที่ทรงปฏิบัติเป็นเวลายาวนานมาโดยตลอด

มหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
มหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
มหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
มหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา
มหาวิทยาลัยนครพนม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญา

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ