สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2567

      สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธัมโม เม นาโถ (พระธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) สังโฆ เม นาโถ (พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) (โดยให้ระลึกย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ ต่อเนื่องได้ในทุกอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน) ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. และ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง PLAY STORE และ APP STORE
      ในโอกาสนี้ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๙.๐๐ น. เชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าสวดบูชาพระรัตนตรัย และสวดพระปริตร ๑ จบ  เพื่อระลึกถึงพระรัตนตรัยและสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้า เนื่องในวันวิสาขาบูชา โดยพร้อมเพรียงกัน

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถือ อันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้โดยชอบ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมอื่นๆ