สนามเสือป่า

ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ :๐๒ ๒๘๑ ๗๘๗๘, ๐๒ ๒๘๑ ๗๙๙๙

พระบรมมหาราชวัง

ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๒ ๖๒๓ ๕๔๙๙, ๐๒ ๖๒๓ ๕๕๐๐

สวนจิตรลดา

ถนนราชวิถี แขวงจิตรลดา เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๓

โทรศัพท์ : ๐๒  ๒๘๓ ๙๑๔๕

พระราชวังบางปะอิน

ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๖๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๕๒๖ ๑๐๔๔, ๐๓ ๕๒๖ ๑๕๔๘

พระราชวังไกลกังวล

๓ ถนนเพชรเกษม อำเภอหัวหิน 
จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ๗๗๑๑๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๒๕๑ ๑๑๑๕

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

เลขที่ ๑ หมู่ ๑๒ ถนนศรีวิชัย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทรศัพท์ : ๐๕ ๓๒๒ ๓๐๖๕ , ๐๕ ๓๒๙ ๔๕๕๕ ,
๐๕ ๓๒๙ ๔๕๙๙

พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง 
จังหวัดนราธิวาส ๙๖๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๗ ๓๕๓ ๕๐๐๐

พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๔ ๒๗๑ ๑๑๕๕

พระตำหนักสิริยาลัย

๕๙ หมู่ ๗ ตำบลประตูชัน อำเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐๓ ๕๒๔ ๖๐๕๘

พระที่นั่งอนันตสมาคม

ถนนอู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ : –

พระตำหนักจักรีบงกช

๙๙ ซอยใจเอื้อ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี 
จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ : –