สำนักงานองคมนตรี

 ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์
 เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

ติดต่อสำนักงานองคมนตรี

โทร. ๐๒ ๒๒๐ ๗๔๐๐
โทรสาร. ๐๒ ๒๒๐ ๗๔๐๓