หน่วยงานเพิ่มเติม

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.rajk.org

มูลนิธิอานันทมหิดล
www.anandamahidolfoundation.org

มูลนิธิชัยพัฒนา
www.chaipat.or.th

 มูลนิธิพระดาบส 
www.phradabos.or.th

มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.dent-in-found.org

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
www.utokapat.org

มูลนิธิโครงการหลวง
www.royalprojectthailand.com

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
www.dlf.ac.th

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
www.crownproperty.or.th

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
www.rdpb.go.th

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน
http://www.artsofthekingdom.com

กรมอุตุนิยมวิทยา
www.tmd.go.th

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
www.disaster.go.th

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
www.rspg.or.th