สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2561