สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561