พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2563