พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564