พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก วันที่ 28 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ฯพณฯ นายมีโลช เซมัน ประธานาธิบดีแห่งสาธารณะรัชเช็ก ในโอกาศวันชาติของสาธารณะรัชเช็ก
วันที่ 28 ตุลาคม 2561