พระราชสาส์นอำนวยพร ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561