พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564

พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเฮลเลนิก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเฮลเลนิก ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔