พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์  ชีรัค (Mr. Jacques  Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562

พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในการที่นายฌาคส์  ชีรัค (Mr. Jacques  Chirac) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒