พระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กรณีเกิดอุทกภัยรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2564