พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2564