พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563

พระราชสาส์น อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓