สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐอินเดีย

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561