สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2561