พระราชสาส์นทรงอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอสโตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565