พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ มาประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช ฉบับที่ ๑๙

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2559