ประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จัดพระราชพิธีวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ในพระบรมมหาราชวัง   วันเสาร์ ที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ อุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

สำนักพระราชวัง จึงขอประชาสัมพันธ์เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชม ฯ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น.

News and ActivitiesOther

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2566 ณ มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี และพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 และพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

Read more